Šachový klub Caissa Třebíč

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Články Zařehtání úředního šimla aneb ŠK Caissa COLAIR Třebíč "B" - TJ Slavia Hradec Králové "B" 4:4

Zařehtání úředního šimla aneb ŠK Caissa COLAIR Třebíč "B" - TJ Slavia Hradec Králové "B" 4:4

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 

Dnešního dne jsem obržel oficiální stanovisko Sportovně technické komise Šachového svazu České republiky, která ve sporné partii mezi Romanem Bradáčem a Radomírem Novákem rozhodla ve prospěch hostujícího hráče, a celkový výsledek zápasu ŠK Caissa COLAIR Třebíč "B" - TJ Slávia Hradec Králové "B" tak upravila na 4:4. Vyjádření si můžete přečíst níže (citace):

"Šachový svaz České republiky
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel: 220 512 586, fax: 257 210 981, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Sportovně technická komise
Věc: Rozhodnutí o námitce proti rozhodnutí rozhodčího
STK ŠSČR (dále jen STK) projednala okolnosti utkání 2. ligy D 2011/2012 mezi družstvy ŠK Caissa COLAIR Třebíč B a TJ Slavia Hradec Králové B hraného v Třebíči dne 6. 11. 2011 a schválila dne 6. 12. 2011 následující rozhodnutí:

R o z h o d n u t í :

I
Námitce se vyhovuje. V partii na 5. šachovnici mezi panem Romanem Bradáčem (dále jen hráč s bílými figurami) a panem Radomírem Novákem (dále jen hráč s černými figurami) zůstává v platnosti původní výsledek podepsaný oběma hráči na obou partiářích a zaznamenaný rozhodčím do zápisu o utkání, tj. 0 – 1 (výhra hráče s černými figurami pana Radomíra Nováka). Výsledné skóre utkání ŠK Caissa COLAIR Třebíč B - TJ Slavia Hradec Králové B činí 4 : 4.

II
V souladu s čl. 2.11. Odvolacího řádu ŠSČR se vklad vrací namítajícímu.

III
V souladu s čl. 9. Statutu rozhodčích ŠSČR podává STK podnět Komisi rozhodčích ŠSČR k přešetření postupu rozhodčího v tomto utkání.

O d ů v o d n ě n í :

STK se podrobně seznámila se situací v utkání ŠK Caissa COLAIR Třebíč B a TJ Slavia Hradec Králové B. Vycházela zejména ze zápisu o utkání, ze skutečností uvedených v námitce TJ Slavia Hradec Králové a ve vyjádření rozhodčího, ale prostudovala i písemná vyjádření samotných hráčů a kapitánů družstev. V souladu s čl. 2.6.5 Odvolacího řádu ŠSČR respektovala STK písemné stanovisko Komise rozhodčích ŠSČR, zejména u čl. 6.9. a čl. 5.1.b) Pravidel šachu FIDE (dále jen Pravidla).

Při rozhodování brala STK ŠSČR v úvahu zejména následující principy:

1. Rozhodčí je povinen uplatňovat zdravý úsudek a naprostou objektivitu a oprávněn nalézat rozhodnutí, která by odpovídala zásadám fair play, logice a konkrétním okolnostem (preambule Pravidel)

2. Podle čl. 6.9. Pravidel („hráč prohrává partii, jestliže ve stanoveném čase neprovede předepsaný počet tahů“) – je rozhodnutí rozhodčího deklaratorní, tj. rozhodčí pouze konstatuje objektivní stav, zda byl či nebyl odehrán předepsaný počet tahů. V tomto konkrétním případě rozhodčí tahy nesprávně spočítal a sdělil hráčům chybnou informaci.

3. Chování hráče s bílými figurami nelze v okamžiku podání chybné informace rozhodčím a bezprostředně poté hodnotit jako „declare“ ve smyslu čl. 5.1. b) Pravidel, tj. že se vzdal. Nešlo nutně o úmyslné jednání, z něhož by bylo možno jednoznačně dovodit úmysl bílého partii vzdát. Pouze poslechl rozhodčího, jak mu ukládá Soutěžní řád (např.čl. 2.6.4.) a podepsal partiář, načež mohl okamžitě projevit svůj nesouhlas se vzdáním partie aktivním úsilím o prověření skutečného počtu odehraných tahů.

4. „Šachová hra se hraje mezi dvěma soupeři“ (čl. 1.1. Pravidel), „Hráčům je zakázáno používat v průběhu partie jakékoli poznámky, informační zdroje, rady nebo analyzovat partii na jiné šachovnici“ (čl. 12.3.a) Pravidel). Na základě výše zmíněných principů je zřejmé, že ve zcela výjimečných a přesně odůvodněných případech může rozhodčí nařídit pokračování v partii, pokud však mezitím nenastanou okolnosti, které by podle Pravidel a šachových Šachový oddíl TJ Slavia Hradec Králové
Mgr. David Hampel, PhD. řádů nebo z jiných důvodů pokračování vylučovaly. Při svém rozhodování posuzovala STK zejména následující dvě okolnosti:

A. Podle všech dostupných dokumentů hráč s bílými figurami během ukončení partie rozhodčím, během podepisování partiářů ani během zapisování výsledku do zápisu o utkání a následné analýzy partie hráči soupeře neprojevil účinné pochyby o správnosti verdiktu rozhodčího. Zejména se nepokusil prověřením zápisu ve svém partiáři, porovnáním s partiářem soupeře, žádostí o rekonstrukci partie ani rekonstrukcí provedenou jím samotným o zjištění přesného počtu odehraných tahů. Neprotestoval s úmyslem prověřit oprávněnost překročení času proti úkonům rozhodčího směřujícím k definitivnímu a neodvolatelnému ukončení partie (podepsání partiářů, zanesení výsledku do zápisu o utkání) a nepokusil se nesouhlas s prohrou partie zaznamenat do zápisu o utkání. Všechny zmíněné okolnosti nasvědčují tomu, že fakt překročení času a prohry partie na čas považoval za nepochybný a byl s tímto faktem ztotožněn. Svým chováním od ukončení partie rozhodčím až po zjištění skutečného počtu odehraných tahů při následné analýze plně deklaroval, že podpisem partiářů projevil úmysl partii vzdát v souladu s bodem 5.1.b) Pravidel.

B. Podle výše uvedeného principu č. 4 je podle Pravidel i elementárních zásad fair-play zcela nepřípustné, aby do partie zasahovaly třetí osoby radou nebo dokonce konzultací při analýze. Pokud se po podepsání partiářů oba soupeři nechovali nadále jako hráči (např. na výzvu rozhodčího po protestu jednoho z hráčů požadujícího rekonstrukci partie), přešli do role diváků a nezdrželi se přijímání rad od spoluhráčů či dokonce analýzy partie, došlo by při pokračování takové partie k hrubému porušení Pravidel i zásad fair-play. Podle názoru STK došlo k prokazatelnému a vědomému ukončení partie ve smyslu čl. 5.1. b) Pravidel vzdáním hráče s bílými figurami. Zároveň nastaly okolnosti, které vylučují pokračování partie v souladu s Pravidly a obecnými šachovými zvyklostmi. Rozhodnutí rozhodčího nařídit pokračování partie nemělo za daných okolností oporu v Pravidlech a řádech, naopak s nimi bylo ve zřejmém rozporu. Proto původní výsledek partie podepsaný oběma hráči na partiářích a zanesený do zápisu o utkání zůstal platný a pozdější nařízení pokračovat v partii ani změny provedené jednostranně v jednom z partiářů a v zápisu o utkání nebyly nijak relevantní. STK plně respektuje právo rozhodčího, který je událostem nejblíž a vychází ze své dlouholeté praxe a vysoké kvalifikace, posoudit všechny okolnosti daného utkání. Také z celé zaslané dokumentace jasně vyplývá, že nešlo o svévolné či stranné jednání rozhodčího, ale výhradně o snahu napravit svou předchozí chybu při stanovení počtu odehraných tahů. Přesto STK považuje dané konkrétní okolnosti za zcela vylučující pokračování v partii. Oprávněnost rozhodovat s konečnou platnosti, zda nastaly nebo nenastaly okolnosti rozhodující pro ukončení partie, náleží rozhodčímu a soutěžním organům, nikoliv hráčům. Proto v drtivé většině případů je povinností hráče uposlechnout nařízení rozhodčího a teprve následně využít opravných prostředků.

STK oceňuje spolupráci obou klubů a rozhodčího při objasňování případu.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle Odvolacího řádu ŠSČR podat odvolání k VV ŠSČR do 16 dnů od doručení (adresa v záhlaví).

Ve Frýdku-Místku 8. 12. 2011

Ing. Petr Záruba
předseda STK ŠSČR


Rozdělovník: ŠO TJ Slavia Hradec Králové, zastoupený předsedou Ing. Radomírem Novákem, Jilemnického 236/5, 503 01 Hradec Králové 16
David Hampel, Hybešova 119, 664 17 Terčice

Na vědomí:

ŠK Caissa Třebíč, zastoupená kapitánem B družstva Mgr. Leszkem Ciešlakem, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Členové STK ŠSČR
Předseda Komise rozhodčích ŠSČR
Vedoucí 2. ligy D"

 

 

Aktualizováno Pátek, 16 Prosinec 2011 21:48  

Podporují nás

NOBEL SYSTEM – informační a redakční systémy, elektronické obchody, webové stránky, internetový marketing, IT poradenství a školení, grafické návrhy

Poslední aktualita

Tento víkend bude v Brně patřit šachu. Vše začne v sobotu 4.6.2016 tradičními Bleskovkami Zdeňka Páska, na jejichž pravidelnost každou první sobotu v měsíci si už všichni zvykli. Tedy jen zopakuji, že místem konání je již rok čajovna Utopia na Divadelní 3 (bývalé kino Kapitol na Malinovského náměstí, jedna tram zastávka z Hlavního nádraží nebo pěšky) a s ním rovněž již víceméně tradiční začátek od 10.00. Příjemný cenový fond, 6 - 10 cen dle počtu účastníků, vklad 50,-Kč.

Celý článek...